Obsah

Místní poplatek za "svoz odpadů" v roce 2020

 

Výše poplatku činí opět pro rok 2020:

- 325 Kč na osobu a rok pro občana, který má v obci trvalý pobyt, 

- 475 Kč za objekt a rok pro poplatníka, který má v obci ve vlastnictví stavbu určenou k individuální  rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba.

 

Poplatek je možno uhradit buď jednorázově do 29. 2. 2020 nebo ve dvou splátkách:

 1. splátka do 29. 2. 2020,

 2. splátka do 30. 6. 2020.

 

Poplatky můžete uhradit v hotovosti na obecním úřadě či bezhotovostním
převodem na účet obce č. ú. 6425421/0100, vedeného u Komerční banky a.s..

Jako variabilní symbol uvádějte číslo domu, do zprávy pro příjemce jména poplatníků, za které platíte, neplatíte-li za všechny v domě.

----------------------------------------------------------------------

Platné obecně závazné vyhlášky