Obsah

Místní poplatek za "svoz odpadů" v roce 2021

 

Výše poplatku činí opět pro rok 2021:

- 325 Kč na osobu a rok pro občana, který má v obci trvalý pobyt, 

- 325 Kč za objekt a rok pro poplatníka, který má v obci ve vlastnictví stavbu určenou k individuální  rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba.

 

Poplatek je možno uhradit buď jednorázově do 28. 2. 2021 nebo ve dvou splátkách:

 1. splátka do 28. 2. 2021

 2. splátka do 30. 6. 2021

 

Poplatky můžete uhradit v hotovosti na obecním úřadě či bezhotovostním
převodem na účet obce č. ú. 6425421/0100, vedeného u Komerční banky a.s. nebo č. ú. 287474085/0300, vedeného u Československé obchodní banky, a. s..

Jako variabilní symbol uvádějte číslo domu, do zprávy pro příjemce jména poplatníků, za které platíte, neplatíte-li za všechny v domě.

----------------------------------------------------------------------

Platné obecně závazné vyhlášky