Obsah

Veřejné zakázky

 • VW EVO2_Automatizovaná pracoviště ořezu 1-3

  14.5.2021 22:00

  Poptáváme plně 3ks automatizovaných pil pro ořez vtokových soustav a nálitků AL pístů odlitých metodou gravitačního lití. Bližší technická specifikace viz VW EVO2_02_Ořez_tech.spec.pdf

 • Oprav komunikace na Končinách

  14.5.2021 21:40

  oprava komunikace

 • Snížení energetické náročnosti objektu MěÚ na ul. Letenská 1918 v Rožnově pod Radhoštěm - stavební práce a výměna osvětlení

  14.5.2021 18:06

  Předmětem veřejné zakázky snížení energetické náročnosti budovy v podobě zateplení objektu MěÚ Rožnov pod Radhoštěm a výměny osvětlení. V rámci zateplení bude provedeno zateplení obvodových stěn objektu a soklu po celém obvodu budovy vnějším kontaktním zateplovacím systémem ETICS, dále pak bude provedeno zateplení stropu nad 2. NP a vstupem do objektu formou tepelné izolace z minerálních rohoží, výměna otvorových výplní (okna a dveře) a bude osazena stínící technika (slunolamy). Výměnou zastaralých a nevyhovujících zářivkových svítidel a rastrových zářivkových svítidel má dojít nejen ke snížení energetické náročnosti (příkonu) celé soustavy na cca třetinu, ale i ke zvýšení účinnosti a zlepšení světelného komfortu. K instalaci nových svítidel bude využito stávající elektroinstalace, dojde pouze k výměně vypínačů. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v bodě 3.2. zadávací dokumentace a projektové dokumentaci, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace.

 • Oprava obecních cest v obci Věžnička

  14.5.2021 18:00

  Oprava obecních cest v obci Věžnička

 • Utilizační kotel se spalovací komorou II

  14.5.2021 17:15

  Předmětem plnění je dodávka utilizačního kotle se spalovací komorou a se vzduchovým chladičem. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Technické specifikaci předmětu plnění, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace. Součástí přílohy č. 1 je také výkresová dokumentace. Součástí plnění je montáž dodaného zařízení, tlaková zkouška za účasti TÜV SÜD Czech s.r.o. (nezávislý certifikační orgán), mechanická kompletace a provedení individuálních zkoušek.

 • Novostavba místní komunikace a inženýrských sítí v obci Semanín

  14.5.2021 16:43

  Předmětem zadávacího řízení je umístění nových inženýrských sítí pro zajištění potřebné kapacity pro napojení budoucích novostaveb rodinných domů a umístění nové místní komunikace v obci Semanín. Jedná se o vybudování: - pozemní komunikace - dešťová kanalizace, - splašková kanalizace, - veřejné osvětlení - slaboproudé sdělovací vedení - vodovod

 • „Stavební práce na dvou úsecích komunikací v Obci Jívka: 1) Jívka - Horní Vernéřovice "Zástavba lokality RD - I. etapa“ 2) Jívka - Horní Vernéřovice "Zástavba lokality RD - I. etapa" úsek "A“

  14.5.2021 16:35

  Úsek 1: Bude realizována II. část projektové dokumentace: komunikace "A" od staničení 0,423 88 - 0,523 82, komunikace "C" od staničení 0,000 00 - 0,012 00, komunikace "D" od staničení 0,000 00 - 0,012 00 a okružní křižovatka. Součástí výstavby komunikace je vybudování 5 ks uličních vpustí včetně napojení do dešťové kanalizace, vybudování chodníků v úseku budované komunikace, výšková úprava stávajících vodovodních šoupat, výšková úprava stávajících kanalizačních šachet atd.. Dále je předmětem provedení 9 ks domovních kanalizačních přípojek DN 150 materiál PVC SN 8 D 160 hrdlové KG a 9 ks vodovodních domovních přípojek DN 25 materiál PE 100 SDRR 11 D32. Přípojky budou ukončeny na hranici stavebních parcel pro RD. Součástí PD a stavebního povolení jsou též stavební objekty SO.301 Dešťová kanalizace a SO.401 Veřejné osvětlení, které však nejsou součástí této veřejné zakázky. Úsek 2: Bude realizován úsek "A" komunikace od staničení 0,000 00 až 0,138 26 a úsek "B" od staničení 0,138 26 až 0,167 13. Součástí výstavby komunikace je vybudování 3 ks uličních vpustí včetně odvedení dešťových vod kanalizací do vodoteče, případně do kanalizace. Vybudování zpevnění břehu vodoteče kamennou rovnaninou, zpevnění svahu betonovými vegetačními tvárnicemi, výstavba chodníků, úprava zeleně atd. Součástí zakázky je i SO.401 Veřejné osvětlení.

 • Pořízení štěpkovače pro město Chrast

  14.5.2021 16:34

  Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks štěpkovače. Podrobné podmínky předmětu plnění jsou uvedeny v technické specifikaci předmětu plnění (příloha č. 7), rozpadu nabídkové ceny (příloha č. 6) a v návrhu smlouvy (příloha č. 5) této zadávací dokumentace. Dodávka, instalace a uvedení do provozu v místě plnění musí být provedeny v souladu s platnými právními předpisy ČR a normami dle obecně závazných právních předpisů. Přístrojové vybavení musí být nové, nepoužité, nerepasované, nezastavené, nezapůjčené, nezatížené leasingem ani jiným právními vadami a nesmí porušovat žádná práva třetích osob k patentu nebo k jiné formě duševního vlastnictví.

 • Dodávka plochého fiber laseru pro společnost K-Kovo s.r.o.

  14.5.2021 15:53

  Předmětem výběrového řízení je zakázka na dodávku na místo plnění zakázky, instalace, zprovoznění, a otestování funkčnosti plochého fiber laseru včetně příslušenství.

 • Pomocné práce v lesních školkách

  14.5.2021 15:49

  Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na poskytnutí služeb spočívajících v realizaci pomocných školkařských činností pro organizační jednotku zadavatele– Lesní školky Svinošice

 • Dodávka SW a IT vybavení

  14.5.2021 15:10

  Dodávka SW a IT vybavení

 • Projektové práce – technická studie - Základní škola II. stupně Holubice

  14.5.2021 14:52

  Předmětem veřejné zakázky je zpracování technické studie záměru výstavby základní školy II. stupně Holubice v rozsahu: 1) Příprava studie – zhodnocení vstupních údajů, soupis identifikačních údajů, posouzení záměru zadavatele, doporučení pro stavební program a zadání projektu (investiční záměr), předběžná analýza území stavby (prohlídka předpokládaného staveniště, zjištění regulačních podmínek území, ověření souladu záměru s platnou územně plánovací dokumentací), zhodnocení ekonomických a ekologických parametrů zadání, specifikace potřebných projekčních podkladů, specifikace předpokládaných projektových prací (předpokládané fáze služeb, profesní zastoupení), sestavení investorského záměru (stavební program, způsob využití, velikosti, kapacity, provozní vazby, počty stavebních objektů, životnost stavby, harmonogram stavby a projektu), finanční a ekonomická analýza (stavby a jejího následného provozu), posouzení záměru podle kritérií trvalé udržitelnosti staveb, informace o dotčených pozemcích KN, vyřízení žádosti o územně plánovací informaci (podmínky pro využívání území, umístění stavby, ochranná pásma, stavební uzávěra), zjištění kapacitních možností a nároků na technickou a dopravní infrastrukturu (energie, voda, kanalizace, dopravní síť, apod.), předjednání záměru u zásadních DOSS, stavebním úřadě, apod. 2) Návrh stavby (architektonická studie) – prověření a analýza přípravy projektu a projekčních podkladů, upřesnění cílových představ zadavatele, zpracování konceptu a skic, určení základního materiálového řešení, zpracování dokumentace návrhu stavby (zpráva, situace, půdorysy, řezy, fasády), zapojení speciálních profesí (např. statika, technologie, energetika) včetně jejich koordinace, předběžný návrh krajinářských úprav (zeleně), předběžný rozpočet podle m2 a m3, zpracování variant řešení a jejich vyhodnocení, podrobný návrh krajinářských úprav (zeleně), vizualizace, zásady řešení energeticky úsporného návrhu stavby, příprava údajů pro posuzování vlivu stavby na životní prostředí, předjednání dokumentace u zásadní DOSS, stavebním úřadě, apod. 3) Zpracovaná technická studie musí odpovídat požadavkům vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění a zákonu č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění. 4) Zadavatel zajistí - geometrické zaměření pozemku (polohopis a výškopis), hydrogeologický průzkum lokality, stanovení radonového indexu lokality, další požadované průzkumy např. průzkum stávajících inženýrských sítí, dendrologický průzkum, dopravní průzkum, atd. PD (technická studie) bude zpracována v 6-ti paré v tištěné podobě a v 2x elektronické editovatelné verzi ve formátu pdf a dwg.

 • Stavební úpravy bytu č.7 v ul. Pod Ohradou čp. 65

  14.5.2021 13:00

  Jedná se o stavební úpravy bytu dle projektové dokumentace zpracované projektovou kanceláří Martin Vild, Pivovarská 223, Rokycany, zpracované v rozsahu projektové dokumentace pro provedení stavby a podle soupisu prací a dodávek a služeb.

 • Posílení strategického řízení ve Svazku obcí Máchův kraj

  14.5.2021 12:00

  Předmětná veřejná zakázka je součástí projektu „Posílení strategického řízení ve Svazku obcí Máchův kraj“, který je financován z Operačního programu Zaměstnanost. Hlavním cílem projektu je vytvoření strategických dokumentů, které budou definovat dlouhodobé dílčí cíle členů Svazku obcí Máchův kraj dle jejich potřeb a preferencí či budou napomáhat k účelnému a efektivnímu naplnění cílů v oblasti správy majetku a ve vybraných oblastech veřejných služeb dopravní infrastruktury (dopravní značení, nemotorová doprava), technické infrastruktury (veřejné osvětlení, inženýrské sítě, kanalizace), veřejného prostranství (veřejná pohřebiště, mobiliář), životního prostředí a udržitelného rozvoje (odpadové hospodářství), cestovního ruchu a volnočasových aktivit. V rámci těchto oblastí budou vytvořeny dílčí strategie a koncepce rozvoje, pasporty a studie. Veřejná zakázka je rozdělná na 6 částí. Dodavatel může podat nabídku na jednu či všechny části veřejné zakázky a není povinen podat nabídku do všech částí veřejné zakázky. ČÁST 1 – PASPORTY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Předmětem veřejné zakázky části 1 je zpracování pasportů pro Svazek obcí Máchův kraj v následujícím rozsahu: a) Pasport veřejného osvětlení pro obce Jestřebí, Okna, Bělá pod Bezdězem Celkem se jedná o 3 pasporty. ČÁST 2 – PASPORTY DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Předmětem veřejné zakázky části 2 je zpracování pasportů pro Svazek obcí Máchův kraj v následujícím rozsahu: a) Pasport dopravního značení pro obce Skalka u Doks, Dubá Celkem se jedná o 2 pasporty. ČÁST 3 - PASPORTY A STRATEGIE ROZVOJE ZELENĚ Předmětem veřejné zakázky části 3 je zpracování pasportů a strategických dokumentů pro Svazek obcí Máchův kraj v následujícím rozsahu: a) Pasport zeleně pro obce Dubá, Bělá pod Bezdězem, Jestřebí b) Strategie rozvoje veřejné zeleně pro obce Jestřebí, Dubá Celkem se jedná o 3 pasport a 2 strategické dokumenty ČÁST 4 – STRATEGIE ROZVOJE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Předmětem veřejné zakázky části 4 je zpracování strategických dokumentů pro Svazek obcí Máchův kraj v následujícím rozsahu: a) Strategie udržitelného rozvoje odpadového hospodářství pro obce Jestřebí, Skalka u Doks, Plužná Celkem se jedná o 3 strategické dokumenty. ČÁST 6 – PASPORTY DEŠŤOVÉ KANALIZACE a) Pasport dešťové kanalizace pro obce Skalka u Doks, Bělá pod Bezdězem, Doksy, Jestřebí Celkem se jedná o 4 pasporty. ČÁST 7 – PASPORTY HŘBITOVA A MOBILIÁŘE a) Pasport hřbitova pro obce Okna, Dubá b) Pasport mobiliáře pro město Bělá pod Bezdězem Celkem se jedná o 3 pasporty.

 • Úprava veřejného osvětlení v Bezděkovci

  14.5.2021 11:58

  Nutná rekonstrukce veřejného osvětlení v souvislosti s rekonstrukcí vedení NN společností ČEZ.