Obsah

Veřejné zakázky

 • Dodávka parkovacích automatů

  25.9.2022 21:00

  Smlouva o dílo je na dodání parkovacího systému v obci Perník

 • Rozhledna Kelčský Javorník II

  25.9.2022 16:00

  Výstavba nové turistické rozhledny poblíž vrcholu Kelčský Javorník v Hostýnských vrších. Objekt rozhledny bude plnit funkci občanské vybavenosti s využitím pro nepobytovou celoroční rekreaci s naučným cílem území Přírodního parku Hostýnské vrchy. Rozhledna je navržena jako věžovitá stavba kruhového půdorysu, jejíž konstrukce kombinuje modřínové dřevo a žárově pozinkovanou ocel. Hlavními konstrukčními části jsou: základy, nosná dřevo-ocelová konstrukce dříku, vyhlídkové plošiny, výstupové schodiště se zábradlím. Základ rozhledny bude tvořit železobetonový blok ve tvaru pravidelného osmibokému hranolu. Elektroinstalace rozhledny bude spočívat v zajištění denního a nočního leteckého překážkového značení, instalaci bleskosvodu a uzemnění.

 • Dodávka lamel pro výstavbu rozhledny Kelčský Javorník

  25.9.2022 16:00

  Dodávka a montáž modřínových lamel třídy pevnosti GL 28 h pro realizovanou zakázku Výstavba rozhledny Kelčský Javorník. V průběhu prováděných stavebních prací nastala potřeba záměny původně vysoutěžených lamel třídy pevnosti GL 32 h na lamely třídy pevnosti GL 28 h. Dodané zboží musí splňovat min. technické, jakostní a funkční požadavky zadavatele, které jsou specifikovány v příloze č. 4 zadávací dokumentace. Blíže je vymezen v čl. 4 zadávací dokumentace.

 • Revitalizace obecního rybníka - Lhota u Lysic

  24.9.2022 20:05

  Předmětem díla je rekonstrukce stávající malé vodní nádrže

 • Rekonstrukce místních komunikací v obci Sudovo Hlavno

  24.9.2022 19:00

  Rekonstrukce dvou komunikací v obci.

 • Dětské hřiště a fitness prvky

  24.9.2022 14:27

  Dodávka a montáž hracích prvků a strojů na cvičení dle specifikace.

 • Stavební úpravy a oprava KD Bezděkov-přístavba

  24.9.2022 10:52

  Demolice stávajícího sociálního zařízení, vybudování nové přístavby sociálního zařízení včetně vodovodní přípojky, splaškové kanalizační přípojky a jímky na vyvážení

 • „HLAVNO Odkanalizování obce“

  24.9.2022 09:14

  Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace v obci Hlavno a části obce Citice – I. a II. Etapa: Hlavno – odkanalizování obce – I. Etapa: V rámci první etapy projektu se jedná o odkanalizování osady Hlavno a část obce Citice - odkanalizování většiny objektů v osadě Hlavno (situovaných podél hlavní komunikace a kolem jejího středu), odkanalizování sedmi objektů v obci Citice pod fotbalovým hřištěm u železniční trati a dále odvedení vzniklých odpadních vod výtlačnými řady ze dvou nových čerpacích stanic na ČOV Citice. Hlavno – odkanalizování obce – II. Etapa: Druhá etapa projektu řeší odkanalizování osady Hlavno. Předmětem druhé etapy je odkanalizování zbývajících objektů v osadě Hlavno podél dvou vedlejších komunikací vedoucích od středu osady severozápadním a severovýchodním směrem. Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v příloze č. 1 – Projektová dokumentace, ZD. Podrobný předmět plnění veřejné zakázky je také vymezen vzorem Smlouvy o dílo a tvoří přílohu č. 2, ZD.

 • Pumptrack Jindřichov

  24.9.2022 07:58

  rozšíření sportovní infrastruktury v obci

 • Zimní stadion v Uherském Hradišti – Správce stavby

  23.9.2022 19:15

  Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající ve: a) výkonu činností správce stavby ve smyslu smluvních standardů Mezinárodní federace konzultačních inženýrů („FIDIC“) Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování a výstavbu elektro- a strojně-technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem („FIDIC YELLOW BOOK“), v rozsahu, jak jsou vymezeny v příloze Zvláštních podmínek FIDIC WHITE BOOK č. 1 [Rozsah služeb], b) výkonu činností technického dozoru stavebníka / investora nad prováděním stavby ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, („stavební zákon“), v rozsahu, jak jsou vymezeny v příloze Zvláštních podmínek FIDIC WHITE BOOK č. 1 [Rozsah služeb], c) výkonu činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu stavebního zákona a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, („zákon o BOZP“), příp. nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. („nařízení vlády o BOZP“), v rozsahu, jak jsou vymezeny v příloze Zvláštních podmínek FIDIC WHITE BOOK č. 1 [Rozsah služeb], d) výkonu činností odpovědných technologů, v rozsahu, jak jsou vymezeny v příloze Zvláštních podmínek FIDIC WHITE BOOK č. 1 [Rozsah služeb], e) dalších souvisejících činností, v rozsahu, jak jsou vymezeny v příloze Zvláštních podmínek FIDIC WHITE BOOK č. 1 [Rozsah služeb], a to při realizaci stavby s názvem: Zimní stadion v Uherském Hradišti, to vše podle standardů FIDIC Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem („FIDIC WHITE BOOK“).

 • Obnova místních komunikací v obci Svárov

  23.9.2022 18:12

  Předmětem zakázky je oprava dvou poškozených MK v obci Svárov. Bude proveden nový jednotný asfaltový povrch vč. podkladních vrstev. Celková délka opravované komunikace je 284 m. Objekt je umístěn na pozemcích parc. č. 193/16 a 81/10 v k. ú. Svárov u Unhoště [759899]. Více viz Projektová dokumentace (Příloha č. 4 ZD) a Výkaz výměr (Příloha č. 2 ZD).

 • Technologie Měření a Regulace pro centrální sklad PENNY MARKET Radonice

  23.9.2022 16:30

  Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce systému MaR včetně energetického managementu, dodávky pomocného plynového kotle a provedení souvisejících montážních a instalačních prací. Předmět zakázky je přesně vymezen a popsán v Příloze č. 1 zadávací dokumentace, která je tvořena souhrnem více dokumentů. V příloze č. 1 zadavatel předkládá dokumenty popisující současný stav MaR a zároveň definuje požadavky na dosažení nového požadovaného stavu.

 • Obnova vozového parku pro sociální služby Charity Uherský Brod)

  23.9.2022 16:00

  Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 27 ks nových, nepoužitých a plně funkčních osobních automobilů kategorie M1 splňující emisní limity EURO 6 s normu emisí do 95 g CO2/km pro výkon sociální služby dále jen „předmět veřejné zakázky“.

 • Obnova energetického zdroje v areálu SNAHA, kožedělné družstvo Brtnice

  23.9.2022 15:37

  Zadavatel, společnost KARO - Leather Company s.r.o., vyhlašuje výběrové řízení na dodávku s názvem „Obnova energetického zdroje v areálu SNAHA, kožedělné družstvo Brtnice“. Předmětem zakázky je výměna stávajících kotlů včetně související stavební přípravy a přípojek. V rámci realizace zakázky bude zrušena stávající centrální kotelna, zdroje tepla budou instalovány v technické části nově budované výrobní haly. Předmět zakázky je popsán technickou specifikací, která tvoří přílohou č. 1 Zadávací dokumentace.

 • Rekonstrukce školní kuchyně – vzduchotechnika

  23.9.2022 15:24

  Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce školní kuchyně – vzduchotechniky, dle položkového rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 Návrhu smlouvy o dílo, a dle technické zprávy tvořící přílohu č. 5 této Zadávací dokumentace.