Obsah

Veřejné zakázky

 • Koloveč - kanalizace - Výkon technického dozoru investora a činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

  27.7.2021 12:30

  Výkon technického dozoru investora a činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rozsahu dle zákona

 • Pronájem multifunkčního sportoviště pro účely Akademie mládeže ČBF

  27.7.2021 11:59

  Předmětem plnění této veřejné zakázky je dlouhodobý pronájem víceúčelového krytého sportoviště v centru Prahy (dále jen „Předmět plnění“). Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních podmínkách (Příloha č. 3 Výzvy) a ve Specifikaci předmětu plnění (Příloha č. 4 Výzvy), které tvoří přílohy Výzvy a jsou její nedílnou součástí.

 • „Úprava kalového hospodářství – 3. etapa“

  27.7.2021 11:50

  Předmětem zakázky jsou dodávky strojů a zařízení pro úpravy kalového hospodářství včetně instalace, uvedení do provozu.

 • Demolice objektu čp. 56

  27.7.2021 11:50

  Předmětem veřejné zakázky je provedení bouracích prací spočívajících v demolici objektu na adrese Zlonice č.p. 56, 273 71 Zlonice.

 • Systém rekuperace chladících jednotek a instalace ekonomizérů za parní vyvíječe

  27.7.2021 11:34

  Předmětem zakázky je dodávka, montáž a uvedení do provozu zařízení zaměřených na snížení spotřeby energií v areálu JACOM, spol. s r.o. Uvedený rozsah dodávky zahrnuje dva technologické uzly: 1) Technologická část spalinových výměníků pro získání kondenzačního tepla spalin pro zvýšení účinnosti parních vyvíječů dle kapitoly 5.1.2 dokumentu „Energetický posudek – JACOM spol, s.r.o. z 7.12.2020“ (Příloha č. 6 zadávací dokumentace). 2) Technologická část rekuperace tepla chladících jednotek instalovaných v areálu JACOM, spol. s r.o. Samotná instalace chladících jednotek je řešena v rámci jiné dodávky. Tato část řeší pouze využití odpadního tepla chladících jednotek dle přiloženého dokumentu „Energetický posudek – JACOM spol, s.r.o. z 7.12.2020“ dle kapitoly 5.1.3 (Příloha č. 6 zadávací dokumentace).

 • Malá vodní nádrž ve volnočasovém areálu Potůčky

  27.7.2021 11:30

  Předmětem díla je vybudování nové malé vodní nádrže ve volnočasovém areálu s účelem akumulace vod, vytvoření nového krajinotvorného prvku, zadržení vody v krajině, akumulace dešťových vod, zlepšení podmínek pro vodní ptactvo a živočichy vázané na vodní prostředí a chovem ryb pro zajištění enviromentální funkce nádrže. Bude proveden odběrný objekt na vodním toku Kozí potok, trubní a otevřený přivaděč a malá vodní nádrž provedená jako zahloubená, s betonovým dvoudrážkovým požerákem a česlemi s výpustí napojenou na stávající propustek.

 • Snížení energetické náročnosti objektu MěÚ Oloví

  27.7.2021 11:10

  Zateplení budovy Měú Oloví, včetně zateplení střechy.

 • Oprva fasády kaple Lhotka u Litultovic

  27.7.2021 11:00

  Dokončení koplexní rekonstrukce kaple ve Lhotce u Litultovic

 • Veřejné prostranství - zahradní parter zámeckého areálu v Jemnici

  27.7.2021 10:44

  Předmětem plnění zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Veřejné prostranství-zahradní parter zámeckého areálu v Jemnici“ spočívající v rekonstrukci/revitalizaci parteru a zkvalitnění tohoto veřejného prostranství v historickém centru města. Navrhovaný projekt primárně řeší rekonstrukci mlatových cest a travních ploch podle původního půdorysu a založení nových, nevšedních vegetačních ploch (bylinné a dynamické druhy rostlin), které orámují prostor parteru. Více informací k projektové dokumentaci, kterou vypracoval pan Aleš Seitl, KRAA landscapes, zahradní a krajinářská architektura, U Kláštera 618, 67531 Jemnice, IČO: 09365281, Autorizace ČKA 04994.

 • Oprava místních komunikací v Oloví - Hory Lipec

  27.7.2021 10:38

  Jedná se o opravu komunikace v Oloví, místní část Hory - Lipec viz obr.

 • Rekonstrukce střechy a stropu zámku v Dolním Benešově

  27.7.2021 10:25

  Předmětem veřejné zakázky je oprava střechy zámku v Dolním Benešově.

 • Radkov - dopravní automobil

  27.7.2021 10:20

  Pořízení dopravního hasičského automobilu

 • Dodávka hákového nosiče kontejnerů v kategorii SS

  27.7.2021 10:08

  Pořízení hákového nosiče pro potřeby města Dolní Benešov v souladu s technickými podmínkami uvedenými v příloze č. 3b)

 • Zastávka autobusu – Břežany

  27.7.2021 10:03

  Předmětem veřejné zakázky je výstavba zastávky autobusu podél silnice III/3972 v obci Břežany.

 • Bečváry - Červený Hrádek - Dopravní automobil

  27.7.2021 09:46

  dodávka nového dopravního automobilu pro jednotku SDH Bečváry – Červený Hrádek