Obsah

Veřejné zakázky

 • Zpracování předběžného geotechnického průzkumu (GTP) v rámci přípravy stavby: Přeložka silnice III/4665 Mokré Lazce

  22.10.2021 08:00

  Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování předběžného geotechnického průzkumu (GTP) v rámci přípravy stavby: „Přeložka silnice III/4665 Mokré Lazce“ Výsledky průzkumných prací budou vyhodnoceny a předloženy ve formě závěrečné zprávy a budou přehlednou formou sumarizovat veškeré závěry s hodnocením geotechnických poměrů v trase silnice. Hodnocení geotechnických vlastností zemin bude provedeno podle platných ČSN a požadavků TP-76 pro předběžnou etapu průzkumu.

 • Rozšíření parkovacího stání na ulici Švermova v MČ Brno-Bohunice

  22.10.2021 08:00

  Rozšíření parkovacího stání na ulici Švermova v MČ Brno-Bohunice

 • "Novostavba obecního penzionu v Polešovicích" – zpracování PD pro provedení stavby

  22.10.2021 07:04

  Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) a související práce a činnosti. Zakázka byla na profilu uveřejněna pouze za účelem následného uveřejnění smlouvy o dílo uzavřené s vybraným dodavatelem.

 • Převzetí odpadu pro město Šenov

  21.10.2021 19:18

  Pro část I: Předmětem smlouvy jsou služby spočívající v zajištění převzetí odpadu – směsného komunálního odpadu kat. číslo 200301 - od objednatele a jeho energetického využití nebo odstranění. Odpad může být předáván pouze do stacionární zařízení dodavatele, které disponuje příslušným souhlasem krajského úřadu opravňujícím k nakládání se směsným komunálním odpadem. Ze strany objednatele budou akceptovány buď přímo koncová zařízení, kde bude odpad energeticky využíván (ZEVO) či odstraňován (skládka) nebo zařízení, kde bude tento odpad překládán do větších shromažďovacích prostředků a následně odvážen k energetickému využití či odstranění, a to dle přílohy č. 1 obchodních podmínek pro část I. Pro část II Předmětem smlouvy jsou služby spočívající v zajištění převzetí odpadu – biologicky rozložitelného odpadu kat. číslo 200201 - od objednatele a jeho materiálové využití v zařízení dodavatele, a to dle přílohy č. 1 obchodních podmínek pro část II.

 • Smlouva o dílo č.9.6./2021 (Posílení vodovodu Rybník - Draha Rybník nad Radbuzou)

  21.10.2021 17:36

  Posílení vodovodu Rybník - Draha Rybník nad Radbuzou

 • Stezka Dříteč, úsek od č.p. 199 k areálu golfu

  21.10.2021 16:23

  Předmětem projektové dokumentace je novostavba samostatné stezky pro chodce a cyklisty (společné) ve východní části obce Dříteč. Součástí je dále novostavba chodníků podél zklidněné komunikace – Zóny 30. Chodník je navržen v úseku od č,p, 199 ke křižovatce silnice III/29811 a zklidněné komunikace. Dále podél silnice za silničním příkopem pokračuje stezka se společným provozem chodců a cyklistů k areálu golfu. Délka stezky v celkem 4-ech úsecích je celkem 685,64 m. Součástí jsou i chodníky a veřejné osvětlení

 • Nákup kancelářského nábytku

  21.10.2021 15:53

  Předmětem veřejné zakázky je jednorázový nákup kancelářského nábytku určeného na obnovu starého nebo dále nepoužitelného kancelářského nábytku v jednotlivých kancelářích Ministerstva zemědělství. Kompletní seznam požadovaného nábytku včetně specifikace jednotlivých kusů je uveden v příloze č. 1.

 • Pořízení IT infrastruktury

  21.10.2021 15:40

  Předmětem výběrového řízení je pořízení nových (nebyly předmětem odpisů) serverů a pracovních stanic, a to včetně dopravy do místa plnění zakázky. Uvedení zařízení do provozu a jeho vyzkoušení provede personál zadavatele.

 • Chodník podél komunikace III/3205, Domašín

  21.10.2021 15:33

  Provedení stavebních prací spočívajících ve vybudování nového chodníku podél komunikace III/3205 v rámci zajištění bezpečného pohybu chodců mezi obcemi Domašín a Černíkovice.

 • Výměna opláštění, modernizace výtahu a zázemí, oprava zpevněných ploch objektu ČERNÁ PERLA - Ostrava

  21.10.2021 15:20

  Výměna opláštění, modernizace výtahu a zázemí, oprava zpevněných ploch objektu ČERNÁ PERLA - Ostrava

 • Lokalita Za Humny – Čestice, zdravotně-technické instalace

  21.10.2021 15:05

 • Vybavení autodílen

  21.10.2021 14:50

  Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření kupní smlouvy na dodávku vybavení autodílen, a to dle technické specifikace a cenové kalkulace uvedené v příloze č. 1 zadávacích podmínek označené Technická specifikace a cenová kalkulace. Od technických požadavků nejsou dodavatelé oprávněni se odchýlit, pouze v případě, že v rámci své nabídky nabídnou zadavateli kvalitativně lepší technické podmínky.

 • Blovice - dodávka 1 ks nosiče výměnných nástaveb v kategorii SS

  21.10.2021 14:35

  Předmětem plnění zakázky je pořízení 1 ks nosiče výměnných nástaveb v kategorii SS a příslušenství pro město Blovice. Předmět zakázky přesně specifikují Kupní smlouva (příloha č.1 Zadávací dokumentace) a Technická specifikace pořizované techniky (příloha č.2 Zadávací dokumentace).

 • Rekonstrukce malých vodních nádrží v Malnicích a Mradicích

  21.10.2021 14:21

  Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce dvou vodních nádrží. První nádrž se nachází v obci Malnice. U této nádrže dojde k opravě opevnění hráze, obnově litorálního pásma, odbahnění nádrže, opravě zdi a k rekonstrukci výtokového objektu včetně bezpečnostního přelivu. Druhá nádrž se nachází v obci Mradice. U druhé nádrže dojde k vytěžení sedimentu, rekonstrukci manipulačních objektů, rekonstrukci hrází nádrže, k revitalizaci litorálního pásma a zeleně na březích a v okolí nádrže.

 • Velký Vřešťov - technická a dopravní infrastruktura - lokalita U Lípy

  21.10.2021 14:20

  Realizace technické a dopravní infrastruktury v obci Velký Vřešťov.