Obsah

Sběrný dvůj je pro občany otevřen každou neděli od 14h do 16h (v období duben - říjen).
Pro uložení odpadu je nutné mít u sebe platnou kartičku do sběrného dvora.

 

Povinností každého je třídit minimálně tyto složky odpadů:
  • Papír se musí ukládat do velkoobjemových kontejnerů modré barvy nebo do modrých pytlů AVE se sběrem od domu. Pytle si můžete vyzvednout na obecním úřadě.
  • Plasty se musí ukládat do velkoobjemových kontejnerů žluté barvy nebo do žlutých pytlů AVE se sběrem od domu. Pytle si můžete vyzvednout na obecním úřadě. POZOR, nepatří sem stavební polystyren !!!
  • Nápojové kartony TetraPak („krabice od džusů, mléka,…) se musí ukládat do oranžových pytlů AVE se sběrem od domu.

Kalendář PYTLOVÉHO SVOZU od domu r. 2022:

Kalendář pytlový svoz od domu r. 2022

  • Sklo se musí ukládat do velkoobjemových kontejnerů zelené barvy.
  • Kovy je možno odevzdat pracovníkům obce:

Drobný kovový odpad (plechovky, hliníkové obaly, víčka od jogurtů,…) se ukládá do sběrných nádob šedé barvy:
- u mostu, u č.p. 115, k.ú. Volfartice,

- naproti bikeparku, k.ú. Volfartice,

- na pozemku p.č. 124, k.ú. Volfartická Nová Ves,

- hasičské zbrojnice č.p. 106, k.ú. Volfartice,

- na sběrném místě p.p.č. 314/1, 315, k.ú. Volfartice.

Zelený bioodpad je možno kompostovat na zahradě nebo odevzdat pracovníkům obce od dubna do konce října v neděli od 14 do 16 hodin v areálu bývalé sběrny. Ve všední den pouze ve výjimečných případech a po telefonické dohodě.

Nebezpečný odpad (AKU baterie, vyřazené léky, plechovky od barev a oleje, vyjeté oleje... a pneumatiky) - obec organizuje sběr 2 x ročně v areálu bývalé sběrny

 

Dále je možno ukládat:

  • Textil – do kontejneru u hasičské zbrojnice č.p. 106 a na pozemku p.č. 124, k.ú. Volfartická Nová Ves
  • Použitý potravinářský olej  - v PET lahvích do nádoby v areálu bývalé sběrny
  • Drobné elektrozařízení a baterie – do boxu v přízemí obecního úřadu
  • Použité tonery a cartridge z tiskáren – do boxu v 1. patře obecního úřad

 

Velkoobjemový odpad, výrobky pro zpětný odběr (elektroodpad)

Tento odpad lze ukládat v areálu bývalé sběrny.  Od dubna do konce října v neděli od 14 do 16 hodin, v ostatních měsících pouze ve výjimečných případech a po telefonické dohodě.

Co patří do velkoobjemového odpadu: nábytek, matrace, koberce, podlahové krytiny, stavební suť, střešní krytina (bez azbestu!) – přiměřené množství, apod.

Bezplatné uložení stavební suti na sběrném místě bude omezeno množstvím 200 kg na osobu, 400 kg na domácnost (cca 1 přívěsný vozík za auto). Větší množství můžete uložit za úplatu na skládce v Mistrovicích.

Co nepatří do velkoobjemového odpadu: pneumatiky, nebezpečný odpad

Co patří do elektroodpadu: lednice, televizory, mrazáky, zářivky, počítače, monitory, elektronické nářadí, hračky apod.

Pro bezplatné uložení odpadu na sběrném místě je nutné mít u sebe platnou kartičku sběrného dvora.

Po vytřídění se zbylý odpad ukládá do popelnic nebo černých pytlů AVE.

 

ODPADOVÝ KALENDÁŘ r. 2022:

Odpadový kalendář r. 2022

 

Velkoobjemové kontejnery na papír, sklo a plasty jsou umístěny na těchto stanovištích:

- u mostu u č.p. 115, Volfartice,

- u hasičské zbrojnice č.p. 106, Volfartice,

- u bývalé hospody č.p. 272, Volfartice,

- naproti bikeparku, k.ú. Volfartice

- nad malou vodní nádrží u č.p. 274, Volfartice,

- pod bytovkami č.p. 41, 42, Volfartice,

- na pozemku p.č. 124, k.ú. Volfartická Nová Ves

 

Nejste si jisti, kam který odpad patří? Následující odkaz Vám poradí jak třídit ve Vaší domácnosti - www.jaktridit.cz

Jak třídit