Obsah

ZTRÁTY A NÁLEZY

Problematiku ztrát a nálezů upravuje ustanovení § 1045-1065 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Dle ustanovení § 1052 je ten, kdo najde ztracenou věc, povinen ji vydat vlastníkovi nebo tomu, kdo ji ztratil. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen ji odevzdat obci, na jejímž území k nálezu došlo.

 

V případě obce Volfartice je orgánem příslušným k přebírání, uchovávání a vydávání nalezených věcí Obecní úřad Volfartice.

 

Přihlásí-li se vlastník před uplynutím lhůty 3 let od vyhlášení nálezu na úřední desce, je povinen:

  • před převzetím prokázat totožnost,
  • prokázat vlastnické právo k věci,
  • sdělit obci dobu a místo, kdy a kde byla věc ztracena,
  • sdělit popis hledané věci,
  • provést úhradu nákladů, které obci prokazatelně vznikly (např. poštovné, přepravné, parkovné).

 

Vyhlašování nálezů je zveřejněno na úřední desce obce zde.

 

Nalezené věci je možno odevzdat a vyzvednout na adrese:

Volfartice 59, 471 12

Tel.: 487 837 134

e-mail: obec@volfartice.cz